Prijavni obrazec SCI 2018

Jan 29, 2018 | Publisher: viktorijakos | Category: Other |   | Views: 48 | Likes: 1

"edocr

Mednarodni prostovoljni projekti 2018 Razpisni obrazec za soorganiziranje projektov mednarodnega prostovoljskega dela v letu 2018 1 Prijavni obrazec izpolnite z raunalnikom! Pred poiljanjem preverite, e ste vpisali vse zahtevane podatke! I INFORMACIJE O PRIJAVITELJU Naziv projekta: Polni naziv prijavitelja (organizacija): Ulica in hina tevilka: Potna tevilka: Pota: Telefon: Faks: Elektronski naslov: Spletna stran: Organizacijska oblika: Matina tevilka: Identifikacijska tevilka za DDV: Davni zavezanec: Odgovorna oseba: Ime: Priimek: Poloaj/funkcija: Telefon: GSM: Elektronski naslov: Nosilec projekta (oseba): Ulica in hina tevilka: Potna tevilka: Pota: Telefon: Faks: Elektronski naslov: Spletna stran: Mednarodni prostovoljni projekti 2018 Razpisni obrazec za soorganiziranje projektov mednarodnega prostovoljskega dela v letu 2018 2 Prijavni obrazec izpolnite z raunalnikom! Pred poiljanjem preverite, e ste vpisali vse zahtevane podatke! Na kratko opiite poslanstvo in cilje delovanja vae organizacije Opiite morebitne izkunje z organizacijo projektov mednarodnega prostovoljskega dela II OPIS PROJEKTA Naziv projekta: Trajanje projekta: Od (dan prihoda udeleencev): Do (vkljuno z dnevom odhoda udeleencev): Kraj izvajanja projekta: Namestitev: Nain prehrane: tevilo prostovoljcev iz tujine: tevilo lokalnih prostovoljcev: Mednarodni prostovoljni projekti 2018 Razpisni obrazec za soorganiziranje projektov mednarodnega prostovoljskega dela v letu 2018 3 Prijavni obrazec izpolnite z raunalnikom! Pred poiljanjem preverite, e ste vpisali vse zahtevane podatke! Tematika projekta (izberite le eno izmed tematskih skupin in oznaite): Antirasizem, antifaizem, spominjanje (Antiracism, antifascism, remembrance) Ljudje z oviranostmi (People with disabilities) Begunci, imigranti, etnine manjine (Refugees, immigrants and ethnic minorities) Mednarodna solidarnost (International solidarity) Varovanje okolja (Environment protection) Mirovna vzgoja (Peace and disarmament) Revina in drubena neenakost (Poverty and social injustice) Podnebje in trajnostni ivljenjski slog (Climate and sustainable lifestyle) Enakost spolov in spolnost (Gender equality and sexuality) Umetnost, kultura in lokalna zgodovina (Art, culture and local history) Otroci in mladostniki (Children and youth) Skupnost (Community life) Starostniki (Elderly people) Drugo (Other) Dodatne karakteristike projekta (monih ve izbir) Tabor bo primeren tudi za gibalno ovirane osebe Tabor bo primeren tudi za druine z otroki Tabor bo spodbujal medgeneracijski dialog Tabor bo prispeval h krepitvi zelenega turizma v lokalnem okolju Na taboru smo pripravljeni gostiti tudi mladoletne osebe stare od 16 do 18 let, brez spremstva starev Mednarodni prostovoljni projekti 2018 Razpisni obrazec za soorganiziranje projektov mednarodnega prostovoljskega dela v letu 2018 4 Prijavni obrazec izpolnite z raunalnikom! Pred poiljanjem preverite, e ste vpisali vse zahtevane podatke! Podlaga za projekt Zakaj ste se odloili za organizacijo in izvedbo projekta (motivi, potrebe, itd.)? Vpliv projekta na lokalno skupnost in mlade v lokalni skupnosti Opiite vpliv tabora (direktni in indirektni) na lokalno skupnost. Ciljne skupine Kdo so ciljne skupine (med udeleenci in ostalimi uporabniki) v vaem projektu? Okvirno navedite, kliko oseb bo vkljuenih v projekt. Cilji projekta Priakovani rezultati projekta Aktivnosti Opiite aktivnosti, ki jih boste izvajali v okviru projekta, vkljuno s tudijskimi vsebinami in prostim asom udeleencev tabora. Mednarodni prostovoljni projekti 2018 Razpisni obrazec za soorganiziranje projektov mednarodnega prostovoljskega dela v letu 2018 5 Prijavni obrazec izpolnite z raunalnikom! Pred poiljanjem preverite, e ste vpisali vse zahtevane podatke! III INFORMACIJE ZA UDELEENCE (ZA OBJAVO) Na kratko (najve 600 znakov) predstavite projekt v anglekem jeziku. Opis naj bo atraktiven, jedrnat in naj vkljuuje vse pomembne informacije, navedene zgoraj. Informacije naj bodo podane po sledeih oznakah (dodane so opombe za izpolnjevanja, prosim ne prekoraite navedenega tevila znakov: - NASLOV PROJEKTA: - Theme: - Description (do 800 znakov s presledki): (opis namena in cilja projekta, morda kaken stavek o organizaciji) - Type of work (do 800 znakov s presledki): (opiite izkljuno naloge prostovoljcev) - Accomodation (do 400 znakov s presledki): (opiite, kje in kako bodo bivali) - Language: (na projektu in v dravi) - Requirements (do 400 znakov s presledki): - Location (do 400 znakov s presledki): - Insurance (do 400 znakov): - Visa (do 400 znakov): - Fees (do 400 znakov): (e so potrebna dodatna sredstva npr. prijavnina na projekt ipd.): - - Additional note (do 400 znakov): Mednarodni prostovoljni projekti 2018 Razpisni obrazec za soorganiziranje projektov mednarodnega prostovoljskega dela v letu 2018 6 Prijavni obrazec izpolnite z raunalnikom! Pred poiljanjem preverite, e ste vpisali vse zahtevane podatke! IV OBVEZNOSTI PRI ORGANIZACIJI PROJEKTOV Zavod Voluntariat se obvezuje, da bo poskrbel za: - javno predstavitev projekta v Sloveniji in dravah, kjer ima SCI svoje podrunice in partnerske organizacije; - prijavljanje in ustrezno podporo prostovoljcev; - zavarovanje vseh prostovoljcev na projektu, v primeru bolezni, nezgode in odgovornosti proti tretji osebi v asu izvajanja projekta; - ustrezno usposabljanje vodij taborov, zagotovil svetovanje pri pripravi tabora in izvedel monitoring projekta ter evalvacijo vodij taborov; - pomo organizatorjem tabora pri pridobivanju sredstev za izvedbo tabora - izbiro primernega vodje projekta v primeru, da organizacija nima svojega vodje in izrazi eljo. Organizator tabora/ov se obvezuje, da bo: - v roku do 4 tednov pred zaetkom projekta posredoval Info-sheet v anglekem jeziku na Voluntariat in kvalitetno izvedel projekt v prijavljenem roku v skladu z zastavljenimi cilji, - Zavodu Voluntariat bo najkasneje v roku 2 dni po zaetku projekta pisno sporoil imena in druge potrebne podatke prispelih udeleencev/k projekta; - ob prihodu prostovoljcev/k le-te takoj prijavil na najbliji policijski postaji; - v primeru kakrnekoli nesree ali bistvenih sprememb, nastalih v asu izvajanja projekta, to sporoil odgovorni osebi Zavoda Voluntariat najkasneje v 24. urah; - za morebitne spremembe projekta (kraj, as, t. udeleencev in udeleenk, vsebina projekta) pridobil pisno soglasje Zavoda Voluntariat; - v primeru morebitnih sprememb projekta odgovarjal za morebitne nastale stroke e prijavljenih prostovoljcev; - v dogovoru z vodjo projekta doloil urnik dela; - skrbel za korektno predstavitev Zavoda Voluntariat kot so-organizatorja; - predstavniku Voluntariata omogoil obisk projekta in predstavitev njegovega delovanja. Mednarodni prostovoljni projekti 2018 Razpisni obrazec za soorganiziranje projektov mednarodnega prostovoljskega dela v letu 2018 7 Prijavni obrazec izpolnite z raunalnikom! Pred poiljanjem preverite, e ste vpisali vse zahtevane podatke! V- FINANNI NART PROJEKTA* Pomembno: Zavod Voluntariat ne nudi finanne podpore, po dogovoru pa nudi pa pomo organizatorjem pri pridobivanju sredstev (donacij, sponzorskih sredstev). Predvidena vrednost projekta: V tabelo predvidenih strokov vpiite vse stroke povezane z izvajanjem projekta (med stroke vkljuite tudi morebitne donacije ali sponzorstva v materialni obliki kot na primer: brezplano namestitev prostovoljcev, ipd.). V tabeli predvidenih strokov navedite naravo posameznih strokov znotraj ustrezne skupine strokov. PREDVIDENI STROKI STROKI DELA STROKI NAMESTITVE IN PREHRANE MATERIALNI STROKI STROKI PREVOZOV DRUGI STROKI (predvsem gradnja) Predvideni prihodki projekta: PREDVIDENI PRIHODKI DRAVNA SREDSTVA LOKALNI VIRI / OBINA LASTNI PRIHODKI / SREDSTVA VLAGATELJA DONACIJE IN SPONZORSTVA, PROSTOVOLJNI PRISPEVKI OBISKOVALCEV IN PROSTOVOLJCEV DRUGO (navedite kaj) * Podan finanni nart projekta nam pokae ali je mednarodni prostovoljni tabor realno zasnovan ter ali so za njegovo izvedbo zagotovljena sredstva, ki dejansko omogoajo njegovo izvedbo. Mednarodni prostovoljni projekti 2018 Razpisni obrazec za soorganiziranje projektov mednarodnega prostovoljskega dela v letu 2018 8 Prijavni obrazec izpolnite z raunalnikom! Pred poiljanjem preverite, e ste vpisali vse zahtevane podatke! IV IZJAVA Izjavljamo, da so vsi podatki v prijavi toni. Kraj in datum: Ime in priimek odgovorne osebe: Podpis in ig:

×

Modal Header

Modal body