All4pet

Jan 3, 2017 | Publisher: All4pet | Category: Other |   | Views: 1 | Likes: 1

"edocr

המל אוה בייח רקבל םוקמ רשאכ םתא םיננכתמ תונקל תייח דמחמ רובע ךמצע םיבלכ אל םילבקמ טילחהל לע םהלשמ הטאיד ונחנא םישוע תאז םרובע. ונלש רחבמ לש ןוזמ רובע ונלש בלכ תעבקנ לע ידי ונלש םילעבה ןומיא לש המ לודגה רובע םיבלכ, םע עדימ רקיעב ופסאנש TELEVISION תומוסרפ ידי תייח דמחמה תוחורא תורבח תאו םירנירטו רשא וע"ד חוטב םירצומ ללגב תירב רצומה. הלא TELEVISION תומוסרפ לע ןוזמ תויחל דמחמ אלמ ךלש ךסמ םע תולוגנרת תונמנמש; םייוושכע תוקרי ו ףסוא םינגד לכו יחכונה הזילע , אירב םיבלכ לע תומוסרפ. םה ךרדב ללכ הפי תומוסרפ , תישגר םיקוושמה ךילא. תונוזמ לכ םיב תומוסרפ ��ל היהי לע ךלש יבלכ, םה םירצוימ םיקוושמו ךליבשב. םיבלכ םה עבצ רוויע, ךכ תייח דמחמה תוחורא םינרצי ידעלב הנש עבצ םקרמו לש ןוזמ םיבלכל ידכ םורגל הזל תואריהל בוט רתוי ךל, אל ךלש םיבלכ. ינא הווקמ יכ ב וז רמאמ התאש ףושחל המכ ספות א ת תמושת בל תוכיתח עדימ לכותש םישל ידיל יוטיב ךרדה הבוטה רתויב רחבת תא ןוזמ ידכ ךלש םיבלכ ו ריאהל תא ךיניע רשאב ןפואל דמחמה תוחורא תורבח תרשל ךתיא, דבל, אלו ךלש םיבלכ. תונוזמ םיבלכ תוקבדמ תנווכב ושע ךבוסמ רדסב הזה דמחמ ילעב תיבה אל יבמ םינ םהש הלכאה םבלכ המכ ארונ , ארונ, ליעגמ םיביכרמ . ןוזמ תויחל דמחמ תורבח תוירזכאב לצנל תוצרפ רשא ירתיה םתוא ףיסוהל תמאב לוז גוס לש ןובלח יכ שי טעמכ ספא יתנוזת הווש לא יבלכ ףילחתכ לש ןובלח בושח היח בלכה ךלש ךירצ דורשל. התא ריכמ יכ םיבלכ תונוזמ יכ העיבת תויהל םיאב תומצע, םד היח םינמוש םה םיתעל תובורק םרוקמש ילעבב םייח םילבוסה םינוש תולחמ, אללו קפס אל הריחבה הבוטה רתויב לע ךלש םיבלכ. לגלגמ םידראילימ הלא רלוד תורבח םה שממ םירתומ בלשל ב םימדרומ ונפוג לש ןווגמ תויח ךותל ואה לכ תוחורא התא לוכי תויהל תוינק רובע ידכ בלכה ךלש . םאה םתא םילכוא רשב יכ עיגה לעבמ םייח םימדרומ? אל חינמ ךכ! זא המל ךירצ ךלש םיבלכ תויהל ןותנ הז? םיבלכ לוכי תויהל תוחורא תויגרלא מ ירחסמ ןוזמ םיבלכל רשא חווטל ךורא לע ךלש בלכ לוכי תושעל וא םת דואמ אל םיחונ, םילוח םישלחו. םדרומ הלא הבר יח גיצהל ןוזמ םיבלכל היחהו יאוול םירצומ ללכ םיאצמנ םילוכי ץמאל תוצונ, רעיש, רוע , סוחס תלוספו האוצ. יד ליעגמ וניא הז? םיבלכ, לע תולבנ, םג םינוזינ םיציב, תוריפ רעי, תוריפ תאו תוחורא יכ ולכויש ל תולג ב ןטב, ןוגכ ינגד רמוח יחמצ. לכב ןפוא, הרמואב תאז, םיבלכ 's ונפוג םניא םילגוסמ ךלהמ םלש תוקרי. זא םע תייח דמחמ תוחורא םידיגאת תומוסרפ ןיגפמ תולוגנרת תונמנמש ולוכ תוקרי הז םרוג ךל אלפ הרקמב םהש תמאב עדוי הברה לע םיבלכ םייתנוזת ר הצו תכרעמו לוכיעה. םיקיפמ םניה םיחמומ לש לבקמ םיבלכ לוכאל והשמ הז היהי ךרדב ללכ ףיעהל דע ףאה הלש ידמ. םאה התא עדוי ךיא םה םישוע תאז ? םינמוש אוה ססיר תורישי לע םירוריפ לש תוחורא, הזו המ ךתוא תאו ךלש םיבלכ חיר ו בשוח היה םעט אלפנ - הז קר | טושפ} ןייפאמ יתנוזת ךרע. ללגב תא םיטנמלא םה תועצמאב אל תויהל אירב , תוכיאב ההובג לוכי תויהל םג דואמ הנתשמ, ו תוטיש רוציי ירזכא סורהל םישרגמ לש םינימטיו לכואה תוחורא ץלאנ ליחתהל םע. יריגרג םינגד םה זירמיירפב םיביכר בורב םיקסע דמחמה תונוזמ . הלא םה ךרדב ללכ האצות לש היגרלא וא יא תוליבס דמחמה תוחורא םירמוח. ידכו הובג יכ תא, ךרדב ללכ א קיפמ ילוא אל ףיסוה םירמוח םירמשמ, לבא רשב וא םינוש םיטנמלא םייושע ויה םירמשמ ופיסוה םהל לע ידי םיקפס. זא, ידי הדוקנה תא תוחורא לבקי ל- םיבלכ ךלש תחלצ הבוטה תוכיא רשא רבכ טעמ יחכונה תישארב םלענ. םלועלו לכ הווצא לש תייח דמחמה ןוזמ ההז האצותכ רשב יאוול הרוחסה רשבו תומצעו תוחורא תונתשהל ןמ הווצא הווצא תריצי הביצי רוקמ לש הטאיד רובע תויח דמחמ. תייח דמחמה בר תוימואל וחורא ת תורבח שי הבגומ bulk- היינק חוכ ; םישנא ךופהל םדא ןוזמ םירצומ שי קוש יובש וכרדש ידכ לצנל תא תלוספה םהלש הרוחס , תאו תייח דמחמה ןוזמ תוביטח להנל סיסב ןוהה רשפאש ךומסל וילע ו םיברב ןימא הברהב תוביסנב, א חונ תקפסא לש םירמוח. הכוזה ב םיביכר םימושרה לע תיוותה םה דואמ הברה הברה תוחפ ומכ המל הז תמאב יחכונה ב ןוזמ - םה ריעז; תאו גדאג'םיט םמצע תובורק תויראש החודו ןמ םידבעמה לש םדאה תוחורא - םצעב אל ולוכ, םיירט םיטנמלא םהש םיכירצ ךל הנומת. גוית לש ןוזמ תויחל דמחמ אוה לבלבמ ד ןוי ןושלב הטעמה דואמו הברה א עידוהל יצח תמאה בצמ םיניינע . תויחנה תיוות תובר תומייק המוד ; "םעט" ןוטלש תנייצמה יכ ןוזמ לוכי םג תויהל ארקנה םשב "םימעטב רקב בלכ ןוזמ " םג רשאכ הז אל ללוכ לכ רשב, דוע םעטה "יוליגל קיפסמ רשאכ תיוות הבותכ." םע דנ ל היקרוט, "א הנוק ילוא חינהל אוהש שכר תוכיא היקרוט יח דמחמ ןוזמ רובע תייח דמחמה ולש םא תיוותה הבותכ "רשב דבכ רובע. יבלכ, "תא תוחורא תובייח הווהמ א בולישב תומכ לש רשב רקב דבכו ידכ ולוכ 95 %, ו בוש םש בייח תויהל ףסונ רשב זאמ הז םיטרופמה ה ןושאר תאז . , יפכ יתטריפש לעמ תויומכ ב םנשי ססובמ לע םירוריפ לקשמו םיריעז - לקשמב ללוכ לש םימ content ידמ. עדימל ףסונ http://www.all4pet.co.il/ וישכע, ןבומכ , אל לכ תייח דמחמה תוחורא תורבח לועפל הנפוא וז. עגרכ שי המכ לכ הרוהטה תורבח ו םיבלכ תוטאיד תומייקה קושב רשא גונעת םמצע לע תתיכ םדא םירמוח לשמ ןוזמ םיבלכל , םלוא רוכזל הרדגהה לש "יעבט " אוה דואמ הבחר, ו רשפאמ רובע דבועמ ןפואב יתוכאלמ םיטנמלא טעמכש לכ דחא ונתיאמ היה רהרהל דואמ אל עבט י טלחהב. בושח תויהל דואמ ריהז ב הריחבה ךנחלו ךמצע לע ןכוסמ םיביכר םירמוחו םירמשמ לע תויוותה םתואמ םיבלכ -canned תונוזמ . ינא דימת תכלל יפל ללכה םאש שי םניא לכ םינימטיו ךותב המדא = אל םינימטיו ב םיחמצ = ןיא םיניזמ ב ןוזמ םיבלכל ינאו יבצ תוע בושחל לע םהש םילבקמ תורוקמהמ םייחמצה םהלש מ- םילודיגה םיהזה רותב ינב םדא תושעל. תוכיא ההובג ןוזמ תויחל דמחמ אוה ינויח רובע ךלש םיבלכ הפי תויהל ומכ הז דחא םהלש רוקמ לש הנוזת . הנוזת אוה הוותה םושמ יעבט ךילהת ןיזמ וא ןזומה, םיכילהתה בש ו העימטמ םזינגרואה תוחורא ו םישוע שומיש הז תומדקתה ו תוֹר ָּב: א הקפסא לש םירמוח ידכ ןיזהל תא ףוג. הכוזה ב תוחורא לכוא לעב םייחה םכלש ךירצ קפסל ולוכ םייתנוזת םיטנמלא רשא יושע תויהל הבוח רובע לכ םירביאה תוקינכט לש אירב ףוג ל- עצבל הקמב הל תינומרה. זא, אנא, רשאכ ךלש שפחמ ךרד לכ תייח דמחמה ןוזמ לע טקרמרפוס , חוכשל תא תומוסרפ םלעתהלו קירבמ תונומת תורתוכו תוראופמ לע תויחפה תוליבחו ו לכב תע שפחל יעבט ינגרוא תייח דמחמה ןוזמ םע " רוהט" םירמוח םירמשמ. בשחתהב םזגומה תורשפא יכ ךלש בוהא דמחמ תונוזמ לוכי תויהל תלער טאל ךלש םיבלכ, הז ינויח התאש אוצמל םינרצי לכותש הנומא תויהל תיח תיתודידי שיו םירוהט םיביכר םיכומנו םיפסות העיבצו. םיבר םימושרה םיביכרמ אל יחכונה תיתועמשמ תואירב תלעות םהו תמאב א םוסרפ קימיג. רוכז התא שופיחב רחא םיטנמלא יכ התא ריכהל ו ולכות לוכאל. השעמל , טושפ ומכ ןוכנ רובע םישנא, תונורחאה תונוזמ לוכי קפסל תיתועמשמ בוט רתוי הטאיד תויחל דמחמ מ דואמ דבועמ "ריהמ תונוזמ "

"edocr
×

Modal Header

Modal body