ایکیا

Feb 6, 2020 | Publisher: mobelikea | Category: Other |   | Views: 5 | Likes: 1

ناریا رد لااح نیمه ناهج یگناخ مزاول لوغ ؛ ایکیا تقو و تخس یگناخ مزاول باختنا همه .دشاب مهم امش یارب تیفیک رگا اصوصخم .تسا ریگ ام ی یگدنز لحم و هناخ رد ار یگناخ مزاول نیرتهب میراد تسود یخرب هک یتلاوصحم .میشاب هتشاد نام یم دیلوت اهدنرب تدم دیاب و دنرادن ییلااب ییاراک و تیفیک دننک و فلتخم یاهدنرب لابند اه و یسررب نآ هسیاقم .میشاب اه هنیمز رد دنرب کی مان اما یم هیقب زا رتشیب یگناخ مزاول ی .ایکیا دنرب :دشخرد و دنرب نیا اب همادا رد نآ تلاوصحم یم انشآ رتشیب صاخ دنرب نیا ارچ هک دیمهف دیهاوخ .دیوش ناشخرد و رت تسا هیقب زا رت هدیا باختنا ایکیا یگناخ مزاول ارچ و آ یم اجک زا تفگ میهاوخ امش هب نمض رد .تسامش یارب یل دیناوت .دینک یرادیرخ ایکیا دنرب زا میقتسم تروص هب و رتمک تمیق اب ار مزاول نیا مامت یفرعم ناهج یگناخ مزاول لوغ ؛ ایکیا دنرب .تسا یتیلمدنچ یدئوس دنرب کی ایکیا 0 دیلوت اب ار شتیلاعف شیپ لاس مزاول یگناخ لااح و هدرک زاغآ شزرااب زا یکی هب دب هزوح نیا رد اهدنرب نیرت رد .تسا هدش ل 0 هاگشورف ایند روشک یصاصتخا یاه شورفرپ زا یکی و دراد نیرت .تساه ارچ اما IKEA ؟تسا رادفرطرپ ردقنا .دنتسه هیضق نیا تشپ یدایز لیلاد 0 هفرح هبرجت لاس زور هب زور ار دنرب نیا هنیمز نیا رد یا یوق هدیا و تسا هدرک رت حرط و اه یم هئارا هک یدیدج یاه هقیلس اب بسانتم لاماک دنک یایند زور ی .تسا نردم • یم راک هیلوا داوم نیرتهب اب دنرب نیا تخاس یارب لاثم روط هب .دنک ک باوخ یلاا زا یم هدافتسا لایرتم نیرتهب یم داجیا یتسوپ تیساسح هن هک یداوم .دنک هن و دننک یم بارخ یم و دنوش تدم ات دیناوت نآ زا اه یدیلوت تلاوصحم مامت .دینک هدافتسا اه .دنتسه رازاب رد دوجوم داوم هدش نیچلگ دنرب نیا • تیلاعف هعومجم نیا رد ناحارط نیرتگرزب و نیرتهب هقیلس .دنراد زور نردم یایند ی یم رییغت زور هب یم ولج قیلاس نیا اب بسانتم ایکیا و دنک گنر ات یحارط زا .دور یدنب هدیا نیا اب بسانتم دیلوت و تخاس و یم ولج اه رد ییلااب رایسب تیقلاخ و دور یم هتفرگ راک هب مزاول نیا یحارط حرط هب رگا .دوش فلتخم یاه نویساروکد ناخ و ه یسح و دنتسه رگید یاهدنرب اب توافتم لاماک هک دید دیهاوخ دینک هجوت ناملبم ای هزات باذج و رت .دنراد رت • یم هدافتسا مزاول نیا رد تخاس یژولونکت نیرتهب زا یم ثعاب راک نیا .دوش دوش .دشاب رتمک نآ هدش مامت تمیق مه و دشاب ییلااب حطس رد تلاوصحم تیفیک مه وصحم تیفیک یم نآ تمیق هب لاماک ایکیا یگناخ مزاول و تلا .دبرچ مهم دراوم نیا لیلد نیرت .دنتسه ناهج رد یگناخ مزاول هدننکدیلوت یاهدنرب هب تبسن ایکیا یرترب یاه مناخ رتشیب هک یلیلاد زا یکی دیاش یم حیجرت اهدنرب هیقب هب ار ایکیا یاهلااک اه و یحارط عون دنهد یب و صاخ یحارط دنرب نیا یاهلااک .تسا ایکیا تلاوصحم ندوب صاخ راد لیدب تلاوصحم عونت و دن هناخ ره یارب ابیرقت هک تسا یدح رد نآ هقیلس ره و یا یم یا .درک ادیپ راگزاس و بسانتم مزاول ناوت یم دیلوت یتلاوصحم هچ ایکیا دنرب ؟دنک اگشورف رگا ه هریجنز یاه یپ نآ تلاوصحم عونت هب دینیبب ناهج فلتخم طاقن رد ار ایکیا گرزب و یا زا شیب ایکیا .درب دیهاوخ 12 یم دیلوت ار یگناخ یفرصم یلااک رازه هناخزپشآ مزاول نیرتکچوک زا .دنک تسه اهلااک نیرتگرزب هک یلدنص و زیم و باوخ یلااک و ناملبم ات هتفرگ .دن فلش زا نویساروکد شخب رد هریگ ات هتفرگ فلتخم یاه یم هتفرگ رظن رد مزاول یارب هک ییاه دوش هدش هضرع و دیلوت حرط رد یراوید دمک و یلدنص و زیم عاونا .دنا هسفق ،فلتخم یاهزیاس و اه ،اه ک یزیچ ره یلک روط هب و یشفکاج و هدنهد مظن سکاب ،یزتناف و کیسلاک نامدیچ مزاول زیهجت یارب ه یگدنز لحم و هناخ یزاسابیز و یم ار دیراد زاین نات .دینک ادیپ دنرب نیا تلاوصحم نیب زا دیناوت هندب و شلاب و کشت زا باوخ یلااک تلاوصحم مامت رد ... و روژابآ عاونا شیارآ زیم ات هتفرگ تخت ی مهم .دنتسه ایکیا یدیلوت تلاوصحم نیب یاهلااک عونت هلئسم نیرت و گنر ره ابیرقت .تسا دنرب نیا نیا رادفرطرپ تلاوصحم وزج مه هناخزپشآ مزاول .درک دیهاوخ ادیپ یتحار هب ار دیراد تسود هک یحرط فورظ عاونا ات هتفرگ یکیمارس هساک و باقشب سیورس زا هناخزپشآ مزاول نیرتهب .دنتسه دنرب دروم رازبا و لاگنچ و قشاق ،هبات و هملباق ،یکیتسلاپ هضرع و دیلوت تیفیک نیرتهب اب یزپشآ یارب زاین هدش .دنا یم یلک روط هب .تسا دایز رایسب دنرب نیا تلاوصحم و مزاول دادعت یرورض لیاسو مامت ابیرقت دیناوت .دینک باختنا و دینک ادیپ ار ... و ینیئزت لیاسو و نادرز یتنرتنیا هاگشورف یگناخ مزاول یراصحنا یتنرتنیا هاگشورف ؛ ناریا رد ایکیا یم تیفیک غارس هرابود یب یاهدنرب زا ناریا رازاب رد دوجوم یگناخ مزاول و تلاوصحم رثکا .میور تیفیک یمن تاقوا یهاگ و دنتسه یم هک یزیچ میناوت نیا مامت نادرز اب لااح اما .مینک ادیپ ار میهاوخ هغدغد .درک دیهاوخ شومارف ار اه هاگشورف یتنرتنیا نادرز یم دراو میقتسم تروص هب ار ایکیا دنرب یگناخ مزاول یمامت امش لایخ لااح و دنک شزرااب زا یکی زا لانیجروا یگناخ یفرصم یلااک .تسا تحار تیفیک تباب زا یدنرب .ایند رد اهدنرب نیرت یم هتخانش شتلاوصحم یلااب تیفیک رطاخ هب اپورا و اکیرما رد هک یبناج مزاول نیا نادرز .دوش اب ار یم رارق امش رایتخا رد اهلااک ندوب لانیجروا و تلاصا تنامض .دهد یم تسا ناترظندم یصاخ لوصحم رگا و دراد دوجو مه تادراو ناکما نادرز اب زا امیقتسم دیناوت یعقاو تمیق میقتسم تادراو لیلد هب مه تلاوصحم و اهلااک تمیق .دیهد شرافس ام تیاس نآ باب یتمیق چیه و تساه نآ هب هطساو ت نادرز یتنرتنیا هاگشورف اب .تسا هدشن هفاضا اه یم دیناوت تلاوصحم ایکیا نآ قیقد تاعلاطا ،دینیبب تیاس لخاد رد میقتسم تروص هب ار دیناوخب ار اه ن رد و دینک باختنا و لیوحت لزنم برد ار تلاوصحم نیا نکمم نامز نیرتمک رد ات دیهد شرافس تیاه یم هئارا هژیو فیفخت اب ار ایکیا یاهلااک نیرترب نادرز هاگشورف .دیریگب یم و دنک یاهداهنشیپ رد دیناوت .دینک یرادیرخ یندرکنرواب تمیق اب ور ایکیا یاهلااک ،نادرز زیگنا تفگش

About mobelikea

 

زردان | فروش آنلاین انواع محصولات ایکیا (IKEA) شامل میز و صندلی، ظروف آشپزخانه، اقلام دکوراسیون، روشنایی، لوازم حمام و سرویس بهداشتی ، کالای خواب.

×

Modal Header

Modal body