برای راه اندازی نهالستان، هنگامی که به خرید نهال در بیرون فکر می کنید، یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهید خرید نهال انگور است. این به این دلیل است که نهال ها گیاهان جوانی هستند که هنوز گل نداده و میوه نداده اند و باید در باغ شما پیوند داده شوند.

 

پس از فروش نهال بادام ها را به خوبی آبیاری کنید. همچنین باید مراقب نهال ها باشید و هر زمان که خاک شروع به خشک شدن کرد به آنها آبیاری کنید.

هنگامی که نهال ها رشد کردند، می توانید آنها را در باغ خود پیوند دهید. مطمئن شوید که سوراخی به اندازه گلوله ریشه نهال حفر کنید. ریشه ها را به آرامی شل کنید و نهال را به سوراخ پیوند بزنید.

document preview