HLV Park Hang Seo: Đừng để Công Phượng đơn chiếc

May 22, 2020 | Publisher: ernstsenday84huecxd | Category: Other |   | Views: 0 | Likes: 1

HLV Park Hang Seo: ng Công Phng n chic Thy Park vn t k vng ln vào Công Phng cho giai on phía trc ca tuyn Vit Nam. Nhng s là gi mo him nu 'ánh bc' c vào quân ca bu c. 1. Cho ti trc khi V-League hay cúp nhà nc tr li sau dch cúm Covid-19, phi tha nhn rng: Công Phng ang là mt trong s ít nhng chân sút hay nht trong thi on u mùa. Nhng thng li ca CLB TPHCM ti AFC Cup 2020 hay V-League 2020 có du n cng nh óng góp rt ln t tin o va “du hc” t B tr v khi ghi ti 3 bàn thng, cng nh to ra các pha kin to cho ng i làm bàn. Chính bi t c phong , ngoài ra là s dìu dt rt sát t ngi ng hng Chung Hae Seong khin HLV Park Hang Seo chng th không k vng vào mt mùa gii thành công ca Công Phng, qua ó góp sc cho tuyn Vit Nam ti nhng gii u rt khc lit trong thi kì ti. HLV Park Hang Seo: ng Công Phng cô n Công Phng ang có phong rt cao HLV Park Hang Seo phi t nim tin mt ln na 2. nu nh phong thái ca Công Phng là rt n tng thuyn trng tuyn Vit Nam “xoa tay” hài lòng, thì cng câu chuyn v chuyên môn rõ ràng ông Park ang cm thy khá “khó th” khi ngh n chng ng phía trc. Khó th là chun xác, bi nhìn qua 2 vòng u trc nht ti V-League nhng gì mà các chân sút c HLV Park Hang Seo t k vng ang gp tng i nhiu vn v phong thái, hoc dính chn thng cha th to sáng nh c Chinh, Tin Linh, quang ãng Hi... Trong khi ó, nhng yu t mi nh Xuân Nam vng chc cn thi kì hoà nhp vi tuyn Vit Nam, gi d c gi. Hay vi Vn c cng cn thêm mt vài trn chin tt na mi có th tin tng ang tr li khi vng mt tuyn Vit Nam c nm qua. 3. Rõ ràng hàng công ang vn ln nht mà chin lc gia ngi Hàn Quc phi i mt khi tính n chng ng khc lit vào cui nm vi 2 gii u quan trng nh vòng loi World Cup 2022 hay AFF Cup 2020 ch không phi tuyn thi u nào khác. cu th bóng á : ng Công Phng cô n nhng nu trao c trng trách ghi bàn cho Công Phng, thì ó là phng án rt gi mo him ca ông Park Hang Seo S thiu ht nhng trung phong “thun chng” vn d khin ông Park au u sut 2 nm qua, ng này li thêm có quá ít chân sút tt t V-League buc thuyn trng tuyn Vit Nam càng thêm ri bi trong thi im mà mùa gii 2020 này gp rt nhiu khó khn. HLV Park Hang Seo vng chc s cn phi tìm thêm nhiu trung phong mi na bên cnh nhng con ngi c, bi nh ã nói ngoài Công Phng ra thì phn nhiu các chân sút có kinh nghim thi u quc t ang có vn . Càng gp rút, bi khó có th trao tt c nim tin vào Công Phng khi mà mùa gii nm nay trung phong ngi x Ngh kiên c không d th vi quá nhiu chin trng t AFC Cup, V-League, Cúp quc gia cho ti các cuc chin trên tuyn Vit Nam. Trao nim tin vào Công Phng ng nhiên hp lý nu nhìn vào t th ca tin o này trc khi V-League tr li, nhng nh ã nói vi vic thi u quá nhiu chin trn thì s ri ro cng rt cao t chn thng, quá chuyên ch... vn ng viên vit nam cha k, Công Phng thng hoc khi nào duy trì c phong n nh mt cách dài hi. vì vy khi bóng á Vit Nam phát ng tr li kiên c ông Park s u tiên thi c cho các tin o khác, phòng h chân sút con cng ca mình “xìu”...

About ernstsenday84huecxd

undefined

Comments

You must log in to comment

×

Modal Header

Modal body