5 Kỹ năng mềm bạn có thể đoàn luyện khi chơi thể thao

May 23, 2020 | Publisher: marcussenmeyer55tlaffs | Category: Other |   | Views: 0 | Likes: 1

5 K nng mm bn có th oàn luyn khi chi th thao Tuy nhng li ích ca th thao vn luôn c báo ài, nhà trng và gia ình tuyên truyn t khi còn nh, nhng hu nh ch gói gn góc cnh sc kho th cht, chn ghn nh nâng cao sc khe, gii ta stress và ci thin quá trình hot ng não b,… Do ó, ít ngi tinh thn c rng vic chi th thao còn mang li nhng li ích khác. ó là nhng k nng mm tác ng trc tip n con ng phát trin bn thân và s nghip ca Anh ch em tr trong tng lai. 1. oàn luyn c tính kiên trì và k lut S chây li và tính li vn c xem c xem là mt nguyên t c hu cn tr bc tin trên con ng thành công ca C nhà tr. Chi th thao thng gn vi mt mc ích c th, chng hn nh thành thc mt k thut mi, chy vit dã mi ngày 5km, hoc nhy m cao c mc xà 2m. Nhng mc ích này u òi hi tính k lut bt bn thân thc hành theo, và s kiên trì tip tc duy trì lâu dài. Rèn luyn tính k lut và kiên trì Chi th thao thng gn vi mt mc tiêu c th, òi hi tính k lut bt bn thân thc hành theo, và s bn chí tip tc duy trì lâu dài. n c mt mc tiêu n gin là chy vit dã 5km vào 5 gi sáng ch nht. thông thng chng có my ai ngh lc thc dy và ra ng vào thi gian ó c. S có hàng trm lý do cn bn ra khi nhà nh “Hôm nay tri lnh quá” hoc “Mình xng áng c ng nng, mình ã i hc nng nhc c tun ri”… ngoi gi, khi bn ã ra khi nhà và hoàn thành 1km, ri 2km và rt cc là 5km thì lúc này, cm giác sung sng và t hào s bao trùm tâm tng bn. Và trên tt c, bn ã vt qua c nhng tr ngi trc tiên và t mc tiêu bng tính bn chí và k lut. Thit lp mc tiêu và t c mc ích là nhng t cht cn bn ca ngi thành công. na ná vi vic chi các môn th thao, c tính bn chí và k lut cng rt quan yu i vi quá trình làm vic và phát trin bn thân ca mi cá nhân. bi vy, vic sm rèn luyn hai c tính này phê chun các hot ng th thao s giúp Các bn tr vng vàng hn trên con ng xây dng và theo ui s nghip. 2. oàn luyn k nng làm vic nhóm K nng làm vic nhóm luôn là mt k nng mm ht sc quan trng trong mt các nhà tuyn dng. ngoài ra, công vic giáo dc bây ch vn cha chú trng ti vic hun luyn cho hc sinh, sinh viên ca mình nhng k nng mm nh vy. bi vy, Các bn tr cn ch ng t hc hi k nng làm vic nhóm, và mt trong s nhng cách hiu qu nht là duyt y các môn th thao ng i. Có rt nhiu môn th thao ng i mà Các bn sinh viên rt d tip cn nh ngh v iu kin và phí không áng k, chng hn nh bóng á, bóng chuyn, bóng r,… Khi chi các môn này, C nhà tr có th hc c k nng lng nghe, giao thip và phi hp vi ng i, tôn trng và giúp ln nhau, có ngha v vi vai trò c giao, hoc n gin ch là luôn úng gi không khin ng i ca mình phi ch i quá lâu. K nng làm vic nhóm Mt trong s nhng cách hiu qu nht rèn luyn k nng làm vic nhóm là phê chun các môn th thao ng i. ó u là nhng k nng cp thit Anh ch tr có th vn dng vào vic hoàn tt bài tp nhóm trên ging ng, hoc xa hn là b tr cho công vic sau này. 3. rèn luyn k nng lãnh o Dù sau này Các bn tr có tr nên lãnh o cp cao ca mt Cty ln, hay n gin ch là mt trng nhóm ca mt nhóm d án, thì k nng lãnh o vn là mt nhân t ct lõi hoàn thành tt công tác. Trong các môn th thao ng i, ngi i trng có vai trò t chc, ct c nhim v và gn kt các thành viên cùng hng ti mt mc tiêu chung. Vic này ngh h phi bit phân tách kh nng ca tng thành viên, bit cách giao dch a ra nhng ch dn rõ ràng, phn hi hng hái và hàm súc cho mi ngi. H cng cn tinh t vi các xung t có th xy ra và gii quyt tho áng, song song bit cách tip thêm ý thc và lan ta ng lc cho nhng thành viên khác trong i xuyên sut quá trình tp dt và thi u. vì vy, nu có thi c, Các bn tr hãy mnh bo xung phong ng c vào v trí i trng rèn luyn nhng kh nng trên. vng chc dù ít dù nhiu, Anh ch s nhn c nhng bài hc chân tht v k nng lãnh o, ng thi tích ly nhng kinh nghim quý báu mà không sách v nào dy c. 4. Hc cách i din khó khn và bng lòng tht bi Tôi rt tâm u ý hp vi câu nói: “S trng thành ca ngi tr c ong m qua s ln h tht bi”. Và cách tt nht Anh ch em tr có th nm tri nhng hng v ca s tht bi, ó là duyt y quá trình chi, hoc vi cp cao hn là thi u các môn th thao. T ó, C nhà tr có th oàn luyn mt “cái u lnh” i mt vi khó khn thách thc, và mt “tâm th tnh” chp thun tht bi. ng ý tht bi ây không có ngha là chp nhn buông xuôi, bi l trong th thao, hu nh thng ai dám nói mình cha tng tht bi. n tay m c mnh danh là tay m bt bi ca làng Boxing th gii nh Floyd Mayweather cng ã tng có nhng ln nhn tht bi khi còn là mt tay u nghip d. ngoi gi, t nhng tht bi ban u ó, tay m vi bit danh “The Money” ã chính trc nhìn nhn, rút kinh nghim và tp dt không ngng ngh khc phc im yu ca mình. K qu là t khi lên chi cp chuyên nghip cho ti bây ch, Mayweather cha phi nhn bt c trn thua nào trên võ ài, dù i th có là ai i chng na. K nng mm khi chi th thao Nu ã bit cách i mt và bin nhng ln tht bi thành kinh nghim, chúng s dn li bn ti thành công. Khi chi th thao, bn có th tht bi. Khi trình c nâng cao, tip cn vi nhng gii u cao hn thì tht bi thm chí còn có th n au hn. cách tp tng th lc ti nhà hãy xem mi ln nh vy là mt bài hc và tht bi dn li cho bn ti thành công trong ngày mai. Khi Anh ch hc sinh, sinh viên t gh ging ng bc vào cuc sng mu sinh, vng chc s i mt vi nhng l lm, khó khn, và không ít ln vp ngã. Nu ã bit cách i mt và bin nhng iu y thành kinh nghim, Anh ch em s thy nhng ni bun t s tht bi s bt nng n hà hn, và không tht bi nào có th ánh gc ý chí ca bn c. 5. To li th khi tuyn dng Ngi bn thân ca tôi tng khoe cu y c tuyn vì ánh cu lông gii. Trùng hp là cu y xin vic vào mt chi nhánh nhà bng ã nhiu nm lin gi danh hiu xut sc trong các phong trào th thao cùng ban ngành. do vy khi n vòng tuyn chn cui cùng, khi các ng c viên hu nh u ngang nhau v kh nng chuyên môn, trng phòng nhân s ã chn cu y sau khi nhìn vào bng thành tích th thao trong sut thi hc trò và sinh viên. Trng hp cu bn ca tôi là trng hp in hình cho vic chi gii hoc bit chi mt môn th thao tr thành mt li th khi ng tuyn. Bi l, các Công ty, c bit là Công ty quc gia, luôn có nhng phong trào th thao thng niên cho cán b và nhân viên. thành th, các nhà tuyn dng cng s cân nhc ti vic ng viên có kh nng óng góp cho phong trào oàn th ca Cty hay không, và xem ó nh mt tiêu chí quan yu a ra quyt nh tuyn dng rút cuc. thành ra, nu bn chi gii hoc bit chi mt môn th thao, ng quên ghi u im này vào giy t ca mình. ây có th là mt im sáng giúp bn ni tri hn so vi các ng viên khác y. Chi th thao không ch giúp cho Các bn tr khe mnh, tng sc kháng cho thân th và trí óc sáng láng, mà phê chun ó Các bn tr còn có th oàn luyn và trang b cho bn thân nhng k nng mm rt hu dng trong quá trình phát trin s nghip ln phát trin bn thân sau này. Nu bn ã và ang có mt môn th thao yêu thích, hãy tip tc tp luyn. Nu vn cha tìm c môn th thao phù hp vi mình, ng ln chn na mà hãy th bt u vi mt b môn nào ó i nhé.

About marcussenmeyer55tlaffs

undefined

Comments

You must log in to comment

×

Modal Header

Modal body