luyện tập 10 Kỹ Thuật Bóng Đá cơ bản Cho Mọi Độ Tuổi.

May 22, 2020 | Publisher: marcussenmeyer55tlaffs | Category: Other |   | Views: 0 | Likes: 1

luyn tp 10 K Thut Bóng á c bn Cho Mi Tui. Di ây là 10 k thut bóng á cn bn mà ai ai cng cn t mi chi n chuyên nghip n "siêu chuyên nghip". Yousport chia s kinh nghim tp luyn và kin thc b túi cn thit v nhng k thut bóng á cn bn. Bóng á ang là môn th thao Vua c nhiu ngi ngng m nht trong các môn th thao, nhng chi tt c bóng á thì chúng ta cn hc á bóng cn bn cho n nâng cao. i vi tr th nu c hc á bóng c bn ngay t nh s có c nhng k nng, k thut bóng á gii và có mt nn tng th lc rt tt, h c xng chc chn, c bit là t tín – sáng to – hot bát khi ra bên ngoài. có c nhng iu này, các em cn tham d vào các câu lc b bóng á, trung tâm dy á bóng cn bn, lp hc bóng á tr con. Ti ây các em s c hc á bóng cn bn qua giáo trình tiêu chun quc t dành cho nhng ngi mi bit chi á bóng. Chúng ta cùng i tìm hiu các k thut bóng á c bn c dy ti lp hc bóng á cn bn qua bài vit di ây. 10 k thut bóng á c bn bn phi s hu 10 K thut bóng á cn bn và D Dàng cho ngi mi khi u 1. K thut bóng á cn bn - k thut khi ng Hc bóng á cng nh hc các môn th thao khác, trc khi luyn tp hay thi u thì chúng ta u cn phi phát ng tht k và úng k thut nhé. Mt s k thut phát ng nh: 1. Chy ti ch hoc nâng cao ùi Nâng cao ùi phi, a hai tay hng v phía ngc li Quay li v trí ban s i bên, nâng cao ùi trái và nâng càng cao càng tt. Các ng tác cn thc hành liên tip vi tc nhanh có cm giác nh bn ang chy. 2. Chy b chm Trong khi chy, u và thân ngi cn gi thng t nhiên. th lng các c khi chy, nht là c vai. Khi chy, bn cn t chân xung t bng c bàn chân, bt u t gót ri lên mi bàn chân và nhìn hng thng v trc. 3. Xoay ngi Xoay các khp ni nh hai u gi, hông, vai, c tay, cánh tay, c chân…theo chiu kim ng h và trái li. Xoay na thân trên: ng thng, hai chân dang rng bng vai, t hai tay ngang hông gi cho chân thng, gp thân v phía trc luân phiên a thân ca bn sang phi ri sang trái, ra sau. 4. Kéo giãn c Tay phi nm ly c chân phi, c gng kéo cng ngi Tr v v trí ban u i bên và làm ra ra. 5. Ép thng Bc chân phi dài lên phía trc H thp ngi dn xung, chân phi to mt góc 90 . Thng chân trái và hai tay t trên gi phi. y trng lng thân th xung vài nhp. i chân và làm ra ra. Ngoài các k thut trên, ti lp hc bóng á cn bn các em còn c tp nhng bài tp b tr tng chiu cao thiên nhiên nh bài tp u xà n, bài tp nhy m cóc, … giúp không ch tng cng th lc mà còn phát trin chiu cao. 2. K thut bóng á c bn - k thut tng bóng ây là k thut quan yu khi hc á bóng c bn. tng bóng nhiu và iêu liu s giúp chúng ta có cm giác bóng tt hn, bóng chun hn, kim soát bóng theo ý mình. Hãy chm ch tâng bóng mi khi rnh C nhà nhé. 10 k thut bóng á c bn bn phi s hu 3. K thut bóng á cn bn - k thut bóng K thut bóng là k thut mà cu th á bóng nào cng phi thc hin c. T vic bóng s giúp cu th có nhng chuyn chun, qua ngi khéo léo hay nhng cú sút chun vào gôn. tuy nhiên, nu cu th bóng không tt, bn có th mt bóng ngay và làm thúc y n kt qu thi u ca i. Khi ang tham gia mt cuc u trên sân thì cu th có th bin hóa muôn nghìn kiu khng ch bóng, tùy tình hung mà x lý. Th nhng có th khai trin c nhng kiu khng ch bóng nh cao hn thì cn phi rõ 2 kiu c bn này: Khng ch bóng st : ây là kiu khng ch bóng d làm nht, tùy theo thói quen và bi cnh lc thi u cu th thng dùng lòng bàn chân, má ngoài hoc gm giày thc hin khng ch bóng. Cách thc hin: dùng chân tip xúc bóng và ng thi chân hi buông lng bóng không b ny ra xa, khi bóng nm trong tm kim soát ca ngi chi thì kéo nh chân v to lc hãm giúp bóng ny ra theo ý mun. Còn mt kiu khng ch bóng st khác trong k thut khng ch bóng ó là ng tác không ch bóng bng gm. ng tác này có s khác bit vi mi ng tác khác ó chính là li dng lc ma sát gia gm giày và mt sân hãm lc bóng theo ý mun ca ngi chi. Khng ch bóng bng: Loi này thng c s dng khi bt các ng chuyn dài vt tuyn t ng i hoc khi bóng ri t do. Tùy theo tm bóng ri mà cu th có th s dng mu bàn chân, má trong, má ngoài, ùi hoc ngc khng ch bóng Cách thc hin: S dng má trong, má ngoài và mu bàn chân: trc ht cn xác nh im ri ca trái bóng khi bóng ti dùng chân chn bóng ng thi hi rút chân v to lc hãm. i vi thc hiên ng tác ùi và ngc cng tâng t ch khác phn xúc tip vi bóng thôi. Nhng li ích khi thc hin tt khng ch bóng: Có c thi c ghi bàn trong cnh hung i mt vi th môn i bn trin khai bóng lên trên trong nhng pha phn công nhanh Có c nhng bàn thng p mt 4. K thut bóng á c bn - k thut dn bóng K thut dn bóng chp thun bàn chân mc tiêu ca k thut dn bóng bng lòng bàn chân là giúp cu th d quan sát i phng và d dàng che bóng khi có tranh cp bóng. K thut c s dng nhiu trong cnh hung cu th b i phng vây quanh và không có khong trng rng. K thut dn bóng bng mu gia bàn chân Cách thc hành k thut nh sau: t th dn bóng thng ngày, Thân hi v chi phí trc Bc chân va phi không nên quá rng. Chân dn bóng nhc lên, khp gi hi rng, khp hông a v phía trc Mi bàn chân xúc tip vào gia qu qu bóng và y bón v phía trc Nên dùng lc vào bóng tùy vào mc tiêu dn bóng khác nhau K thut dn bóng bng mu ngoài bàn chân Cách thc hành k thut: phong thái dn bóng chy thng nht Ngi hi v phía trc Dùng mu bàn chân ngoài xúc tip vào gia bóng và y bóng i Dùng lc tip xúc bong tùy thuc vào mc tiêu dn bóng xong ri chuyên hay sút K thut dn bóng bng mu trong bàn chân Cách thc hin k thut: t th dn bóng thân hi nghiên sang mt bên Khi dn bóng hi gp gi B mi bàn chân ra ngoài, mu trong bàn chân trc din vi hng bóng trc khi dn bóng chm t Dùng mu bàn chân dn bóng Vic s dng k thut dn bóng bng mu trong bàn chân trong bóng á s giúp cu th thc hin nhiu ng tác khác nh: – Ht bóng: Li dng s chuyn ng c chân ang b sang mt bên mu trong hay mu ngoài tip xúc vi bóng, s ht bóng sang mt bên phía trc mt hay tn phí sau. – Kéo bóng: Dùng phn di trc bàn chân t trên bóng, còn chân kia t sau cnh qu bóng, sau ó dùng chân tip xúc kéo bóng ra phía sau v trí cu th. baitaptheluc Cht bóng: Dùng lc t ngt, bt ng chuyn thân và dng khin cho i phng trong thi gian ngn chng th iu khin c trong tâm thân th ri dn bóng qua ngi i phng. – Dích bóng lên: Dùng xng các ngón chân xúc tip vi bóng, trc nht chân xúc tip phn di ca bóng, sau ó bt thn tip xúc vi phn trên qu bóng. 10 k thut bóng á c bn bn phi s hu 5. K thut bóng á c bn - vn chuyn trong bóng á Nguyên lý ca k thut di chuyn trong bóng á: Chy – Dng t ngt – Chuyn thân – Bt nhy – i b Các k thut vn chuyn trong bóng á có vai trò quan trng hình thành lên các k thut khác. có nhng bc i vng chc vi trái bóng trong chân thì bn chng th thiu nhng k thut nh: Chy Dng t ngt Chuyn thân Bt nhy m i b Trong thi u bóng á, k thut di chuyn hay k thut chy ch trong á bóng 7 ngi chim mt v trí ht sc quan yu. Bi phn ông thi gian trên sân thì các cu th là hot ng không bóng. Chi tit k thut di chuyn bóng Hot ng không bóng là tt c các hot ng bóng á mà các cu th s dng trong thi u, trong iu kin không khng ch bóng : K thut chy: Phi h thp trung tâm ngi so vi môn in kinh. K thut dng t ngt: chuyn thân trong các cnh hung bóng á t hiu qu. K thut chuyn thân: òi hi s nhanh nhn, va quan sát và va làm ng tác gi. K thut bt nhy: Nhm thin thin k thut ánh u, bt khiêu v và tranh cp. K thut i b: th lng thân th và t hiu qu tt nht trong quá trình thi u. K thut chy: K thut chy gm: chy thng,chy git lùi và chy ng vòng, chy zichzac… Khi chy trng tâm các cu thbóng á thng thp, bc chy ngn,tay ánh rng sang ngang nhiu hn so vi VV in kinh. ng tác chy tht lùi, chy nghiêng trong bóng á không cn nhanh, bt ng nhngòi hi phi có s phi hp thoi mái không gò bó. Dng t ngt: òi hi cu th phi dung ht lc chân bám cht t, khi ó gi và trng im h thp trung tâm hng v phía ngc vi hng ang vn chuyn mt nghiêng nht mc. Bàn chân dùng lc p t, c th h thp gim quán tính và lc xông v phía trc. Chuyn thân: Trong khi thi u bóng á luôn có s i thay gia tn công và phòng ng, gia v trí ca các cu th và bóng bi vy theo kp nhng din bin xy ra trên sân các cu th cn phi linh hot chuyn thân nhanh và bt thn mi tnh gic hung c th. K thut chy ch trong á bóng 7 ngi Bt nhy: Bt nhy là mt cách thc thc hành vic tranh chp bóng trên không. Sc bt tc chy à, lc dm nhy m, nng lc phán oán im ri và thi kì dm nhy…quyt nh kt qu ca ng tác tranh bóng. Bt nhy m c chia làm dm nhy m bng mt chân và dm nhy bng hai chân. i b: Trong bóng á i b ch yu c s dng tranh th ngi ngh và phc hi li sc lc. Khi i b các cu th có th quan sát, phán oán la chn v trí thích hp và tc khc tham gia vào các tình hung trên sân. Các bin pháp, li khuyên Các gii pháp bóng á thng c s dng trong ging dy k thut chy ch trong á bóng 7 ngi: Chy thng, chy tht lùi và kt hp c hai loi trên. Chy thng phi hp quay ri tip tc chy tip. Chy tng tn s bc. Chy theo tín hiu, theo các hng, thay i tc , cách chy mt cách bt ng, t ngt. Chy thng, bin tc, dng… Chy à mt vài bc ri thc hành dm dancing bng 1 chân hay 2 chân. Chy dancing lên khi chân tip t tip tc tng tc… Chy an chéo, ct kéo liên tc phi, trái, trc, sau, chy zichzac… Nhng sai trái thng mc Khi dng li t ngt hoc chuyn thân, ngi không ng ra sau nên không dng li c ngay và d b mt cân bng. Khi vn chuyn mt không quan sát din bin trên san. Khi vn chuyn ngang hoc zichzac, s kt hp toán than không c n nhp. Cách sa: thc hành ng tác vi tc chm. thc hin các bc lt nhiu ln vi tc chm. Tp phi hp vn chuyn vi ng i. Tp vn chuyn vi bóng. 6. K thut bóng á cn bn - á bóng bng lòng bàn chân Nguyên lý ca k thut á bóng chp thun bàn chân: Chy à – t chân tr — Vung chân tr — tip xúc bóng K thut sút bóng c bn chp thun bàn chân s c ng dng á bóng c ly gn và á pht n nn òi hi xác thc cao. im qua nguyên lý k thut: Chy à t chân tr Vung chân lng tip xúc bóng K thut sút bóng chp thun bàn chân c chia ra các loi: á bóng nm ti ch á bóng ln st á bóng na ny cách thc ging dy ra các cách thc khc phc nhng sai lm thng mc. Xây dng h thng các bài tp. T h thng bài tp giúp khc phc các sai lm khi mi luyn tp k thut á bóng. Tác dng k thut á bóng bng lòng bàn chân K thut á bóng ng ý bàn chân là dùng phn bên trong ca lòng bàn chân t c chân ti t xng ngón chân cái á bóng i. Nguyên lý k thut ng tác á bóng nm ti ch ( chia làm 5 bc): Chy à thng vi hng bóng. t chân tr Vung chân lng xúc tip bóng. chm dt. á bóng ln st á bóng ln t phía trc ti: trc ht cn phán oán thi khc vung chân và v trí bóng ln ti xúc tip bóng c chính xác. á bóng ang ln v trc: chân tr nên t trc v phía trc qu bóng. Trng hp bóng ln t các bên ti v phía chân tr thì nên t chân tr hi xa v phía bên ca bóng. á bóng na ny Phi á bóng ngay nhng qu bóng t trên cao ri xung va ny t t lên mà không làm ngtác gi bóng. trc tiên phi phán oán tc bay và im ri ca bóng, t ó nhanh chóng vn chuyn chn vtrí cho vic t chân tr tp dt k thut sút bóng c bn Khi bn mun tp k thut sút bóng cn bn ng ý bàn chân thì bn có th mô phng không bóng, ti ch thc hành ng tác ánh lng, xoay b bàn chân ra ngoài. + V ng chy à và im t bóng, chân tr ri thc hin k thut chy à, t chân tr, vung chân lng. + t bóng cht: Dùng gm bàn chân è lên phía trc ca bóng, ngi kia tp chy à rùi t chân tr ri xúc tip bóng. + t bóng cht: á vào các im c nh trên tng và tp t chm n nhanh, t nh, gn sautng dn c ly và lc á. + Tp hai ngi hoc vi nhiu ngi s kt hp di chuyn và á các loi bóng ang ln st. + Tp sút cu môn vi bóng cht và các loi bóng ang ln st. lu ý Mt s sai trái cu th hay mc phi khi sút bóng: + t chân tr quá xa bóng + Chân tr t quá cao và quá thp so vi bóng + Mi bàn chân tr không trùng hng vi hng á bóng i + trng im không dn vào chân tr và mt thng bóngng khin bóng i không xác thc. + Gi không m ra ngoài làm cho bàn chân không vuông góc vi chân tr nên im tip xúcca bàn chân không i qua tân bóng làm cho bóng xoáy và bay chch hng. + Thân trên ng v phía trc và ra sau quá nhiu nên bóng i không theo ý mun. nguyên nhân các sai trái + khái nim v k thut không chun xác và mt không quan sát bóng khi á. + Cm giác c bp, s kt hp toàn thân cha tt. Cm giác không gian cha c chính xác. + Quá bít tt tay khi thc hành và sc mnh c chân yu. cách thc khc phc + Xây dng nh ngha v k thut chính xác cho ngi tp. Tpmô phng nhiu ln ng tác chy à, t chân tr. Mô phngnhiu ln ng tác xúc tip bóng. + B trí tp theo nhóm cùng nhau sang sa nhng ng tác sai. + Tp á bóng cht ri ln st vào các mc ích nht nh trên sân và trên tng. 10 k thut bóng á c bn bn phi s hu 7. K thut bóng á cn bn - á bóng bng mu bàn chân Nguyên lý á bóng bng mu bàn chân: Chy à lnh 45 — t chân tr — Vung chân tr — tip xúc bóng Nguyên lý k thut á bóng bng mu trong bàn chân á bóng nm ti ch – Do c im khi xúc tip bng mu trong bàn chân vi bóng nên cu th cn chy à vi hng bóng khong 45 . – Khi chy cn tng dn tc , bc chy ngn vi tn s cao iu chnh bc chung cc t chân tr – ng tác lng chân v phí trc bt u bng vic ly khp hông làm tr, dùng ùi vung ng chân t sau ra trc. Vùng xúc tip vi bóng c tính t ngón chân cái ti phía tng mt các ca bn. – Sau khi sút bóng ri chân, bn tip tc chy v phía trc gim tc ca c th. á bóng áng ln st – trc ht, chúng ta cn cn hng bóng ln, suy oán tc ri chn v trí n nhp nht, bo m úng im t chân tr vào thi khc tip xúc bóng á bóng theo hng mình mun. – Khi á bóng bng mu trong bàn chân vi bóng ang ln st thì mi bàn chân tr luôn hng thng vi hng bóng ln, u gi hi khyu thp và thân ngi nghiêng v trc mt bên vi bóng. ch dn tp tành k thut sút bóng bng mu trong bàn chân ây là bài tp theo mt lô trình t chm n nhanh và t d n khó: – Khi mi tp bn nên tp không bóng giai on chy à và t chân tr – Tp á bóng ti ch bng mu bàn chân vào các im c nh hay khung thành vi c ly khác nhau – Tp hai ngi chuyên bóng cho nhau vi bóng nm ti ch và vi bóng ln st vi các cnh hung khác nhau. K thut á bóng bng mu gia bàn chân ây là mt trong nhng k thut cn bn và c s dng ph quát trong bóng á. K thut á bóng bng mu gia bàn chân có rt nhiu u im nh to ng bóng cng, mnh và có xác thc cao. Ngoài tác dng chuyn bóng, ây còn là k thut s dng sút bóng làm bàn hay phá bóng. hng dn thc k thut á bóng bng mu gia bàn chân: Chy à: Bn nên chy thng hng bóng, hi chc 5 – 10 và tng dn tc vi bc chân cui dài Chân tr: Chúng ta s t chân tr cách bóng t 10 – 15 cm(khong cách này chúng ta có th iu chnh theo ý mình), tun t t t gót chân, mà ngoài và c bàn chân. Mi chân tr thng vi hng sút bóng. u gi hi khuu, tòa b trong tâm c th dn vào chân tr. Chân lng: Vung chân lng t phía sau v trc. Tc cung chân và chy à là hai yu t quyt nh n uy lc ca cú sút bóng. tip xúc bóng: im tip xúc là gia bàn chân vi tâm ca bóng. Kt thúc: Khi thc hin xong k thut á bóng bng mu bàn chân, bn cn chy thêm mt ôi bc v phía trc và gim dn tc . K thut á bóng bng mu ngoài bàn chân K thut á bóng bng mu ngoài bàn chân hay còn có tên gi khác là k thut á má ngoài. ây là mt k thut c rt nhiu cu th thi u s dng và to ra nhng bàn thng p. mc tiêu s dng: ây là k thut dùng chuyn bóng c lý ngn ngoài ra, các cu th còn s dng k thut này dt im ghi bàn ây là k thut mà to ra nhng cú sút p nh xoáy, lng lách i vi cu th á bóng chuyên nghip thì ây là k thut nhan sc bén trong chuyn bóng và dút im K thut á bóng bng mu ngoài bàn chân gm 5 bc: Chy à: Chân thng vi hng bóng và tng dn tc , bc cui dài Chân tr: t ngag hàng vi bóng khong 10 – 15 cm. Mi chân tr thng vi hng cn sút. u gi hi khuu, toàn b trong tâm dn vào chân tr to ra uy lc ca cú á Chân lng: Bn cn vung chân t trc ra sau. Tc vung chân càng mnh thì cú á ca bn càng uy lc. Mi bàn chân xoay v phía chân tip theo chm c tính t ngón chân út n mt cá ngoài ca bàn chân. Lên gân và gi chc c chân. xúc tip bóng: Tâm qu bóng là im tip xúc c tính t ngon chân út n mt cá ngoài bàn chân. Kt thúc: Khi thc hin xong k thut á bóng bng mu ngoài bàn chân thì bn vn tip tc chy v phái trc và gim dn tc . 8. K thut bóng á c bn - k thut ánh u ây là k thut mà a s các th u s, vì khi các cu th ánh u thì th môn thng không oán c hng bóng i. có c nhng qu ánh u p và mnh thì chúng ta cn tp luyn bt nhy thng xuyên, cách ly à, cách ón bóng,… tt c các k nng này các em iu c dy ti lp hc bóng á cn bn. Bc mt ca k thut ánh u Khi bn chun b khiêu v, iu rt quan trng là luôn mt n trái bóng. dch chuyn n phong sn sàng bay, và khiêu v lên bng hai chân. Bc hai ca k thut ánh u Khi bn dancing, to lc bng cách: + Un u gi + Cong lng + y mnh u và thân v phía im chm bóng + Gi c c cng cng S dng tay gi thng bng, bi bn s không ng trên mt t trong h ht các pha ánh u. Cn thn ng a tay quá cao hay vy tay xung lòng vòng, bi nh th bn có th b trng tài pht. Bc ba ca k thut ánh u C gng ánh u v trí bn dancing cao nht. Làm trái bóng b rt s ch khin i th có nhiu c hi hn ánh bi bn trên không. Chm bóng bng trán, phn u ngay bên trên chân mày. Hãy ch ng khi bn chm bóng và hãy tnh ng. 10 k thut bóng á c bn bn phi s hu 9. K thut bóng á cn bn - ng tác gi ây là k thut mà các cu th có th xí gt i phng và to cho trn bóng thêm quyn r. Có rt nhiu cách khác nhau thc hành ng tác gi, trong gii hn bài vit này chúng ta s tìm hiu 3 k thut in hình. Hãy t tìm cho bn thân k thut nào là phù thng nht mà anh em có th áp dng vào thi u. mt ng tác gi ánh la c i phng thì nguyên t tiên quyt là phi trông… nh tht. cho nên, nu anh em ang gi v chuyn bóng hay sút bóng sang phi trc khi qut sang bên trái thì phi m bo rng phong thân th ca mình ang ging nh th h tr cho ng tác chuyn-sút sang phi, ngay c là hng nhìn ca ánh mt. ng s phóng i các ng tác gi này bi mc ích ca nó là thu hút s lu ý ca i phng. nguyên t th hai mt ng tác gi thành công là anh em phi thc hin nó tht lu loát. Chúng ta s chng ánh la c bt k ai nu ang thc hành ng tác thì chân vp phi bóng. Lúc y chính chúng ta s tr nên trò ci cho mi ngi. iu th ba cn nh là thc hành các ng tác gi vi tc nhanh nht có th. Chúng ta ch có 1 giây làm i phng hoa mt, ri trí. Còn ng tác gi mà thc hin kiu “quay chm” thì… chng còn gì nói. sau ht, thc hin tt các ng tác gi thì anh em cn phi có lòng tin bn thân. Nu thiu t tin s chng th thc hành các ng tác nhun nhuyn. Ngi vit ã chng kin nhiu cu th có k thut cá nhân rt khá nhng trong nhng trn bít tt tay gn nh thng dám thc hin ng tác la bóng nào trên sân vì s hng. 10. K thut bóng á c bn - k thut bt bóng K thut cui mà lp bóng á c bn mun gii thiu n Anh ch em là k thut bt bóng dành cho C nhà thích làm th môn. Th môn chính là yu t quyt nh n 60% kt qu ca mt cuc u. cho nên, ngoài vic hc các k thut trên, chúng ta cng cn tp tành k thut bt gôn nhé. Bt bóng xoáy Cách an toàn nht bt dính bóng có xoáy là qu trên u gi ca mt chân và p ôm gn bóng trong tay. bóng không lt qua khe gia hai chân thì bn phi t chân còn li gn sát vi u gi ca chân kia. Vi phong ó bn có th p ôm gn bóng vào ngc. Khi bóng ã c áp sát vào ngc thì bn hãy hi nghiêng v phía trc che ch và bo m bóng an toàn t i th. Bt bóng sát mt t Nâng u gi ca chân cách xa bóng hn và ngã ngi v phía bóng ang lao ti. Khi bt bóng, t cánh tay gn bóng nht song song vi mt t vi ngón cái và ngón tr làm thành phân na hình ch W, song song dùng tay còn li ghì bóng xung mt t. Bay ngi bt bóng ây là mt trong các k thut p mt c s dng bt bóng. Xét v tính biu din, ây là mt kiu bay ngi ct kéo tng t nh cú sút kiu xe p chng ngc. trc tiên, bn nâng u gi ca chân xa bóng hn, sau ó bay ngi v phía bóng lao ti. Khi bn ang bay thì u gi ca chân trên s tr nên linh hot trong khi chân còn li phi c dui thng ra. Khi bt bóng thì bn tay trên qu bóng và tn dng trái bóng tip t mt cách an toàn. Bóng phi chm t trc thân th ca bn. Bn không nên c th ca bn chm t trc theo l thói. Bt bóng t nhng qu tt bng i vi nhng ng tt bóng bng thì các th môn phi là ngi trc tiên chm bóng bi vì h có li th c chi bóng bng tay. Dùng mt chân bt lên trong khi u gi ca chân còn li co lên càng cao càng tt. iu này s bo v bn khi bn va chm vi i th hoc va chm vi chính ng i ca mình. Khi bn ã cm cht c bóng thì chóng vánh áp sát bóng vào ngc và nghiêng ngi v phía trc. Bài vit trên ây là nhng k thut bóng á ti lp hc á bóng c bn ca Yousport nhm giúp các em có nn móng hc bóng á c bn nht hc tip các k thut bóng á nâng cao. Môt ôi giày á bóng cht lng và p s h tr cho bn rt nhiu trong vic tp dt k thut bóng á t d n khó cng nh làm tng s t tín khi chi bóng cùng ng i. Bn có th tìm thy hu ht các loi giày á bóng nh nht th trng ti website Yousport.vn - hin ang là mt trong các h thng bán th thao ln nht Vit Nam. Xem tt c giày á bóng ti Yousport

About marcussenmeyer55tlaffs

undefined

Comments

You must log in to comment

×

Modal Header

Modal body