tập luyện 10 Kỹ Thuật Bóng Đá căn bản Cho Mọi Độ Tuổi.

May 23, 2020 | Publisher: ernstsenday84huecxd | Category: Other |   | Views: 0 | Likes: 1

tp luyn 10 K Thut Bóng á cn bn Cho Mi Tui. Di ây là 10 k thut bóng á cn bn mà ai ai cng cn t mi chi n chuyên nghip n "siêu chuyên nghip". Yousport chia s kinh nghim tp dt và kin thc b túi cn thit v nhng k thut bóng á cn bn. vn ng viên vit nam á ang là môn th thao Vua c nhiu ngi mn m nht trong các môn th thao, nhng chi tt c bóng á thì chúng ta cn hc á bóng cn bn cho n nâng cao. i vi tr em nu c hc á bóng c bn ngay t nh s có c nhng k nng, k thut bóng á gii và có mt nn tng th lc rt tt, h c xng kiên c, c bit là t tin – sáng to – hot bát khi ra bên ngoài. có c nhng iu này, các em cn tham gia vào các câu lc b bóng á, trng im dy á bóng c bn, lp hc bóng á tr m. Ti ây các em s c hc á bóng cn bn qua giáo trình tiêu chun quc t dành cho nhng ngi mi bit chi á bóng. Chúng ta cùng i tìm hiu các k thut bóng á c bn c dy ti lp hc bóng á c bn qua bài vit di ây. 10 k thut bóng á c bn bn phi s hu 10 K thut bóng á cn bn và D Dàng cho ngi mi bt u 1. K thut bóng á c bn - k thut khi ng Hc bóng á cng nh hc các môn th thao khác, trc khi luyn tp hay thi u thì chúng ta u cn phi phát ng tht k và úng k thut nhé. Mt s k thut phát ng nh: 1. Chy ti ch hoc nâng cao ùi Nâng cao ùi phi, a hai tay hng v phía trái li Quay li v trí ban u i bên, nâng cao ùi trái và nâng càng cao càng tt. Các ng tác cn thc hành liên tc vi tc nhanh có cm giác nh bn ang chy. 2. Chy b chm Trong khi chy, u và thân ngi cn gi thng thiên nhiên. buông lng các c khi chy, nht là c vai. Khi chy, bn cn t chân xung t bng c bàn chân, khi u t gót ri lên mi bàn chân và nhìn hng thng v trc. 3. Xoay ngi Xoay các khp ni nh hai u gi, hông, vai, c tay, cánh tay, c chân…theo chiu kim ng h và trái li. Xoay na thân trên: ng thng, hai chân dang rng bng vai, t hai tay ngang hông gi cho chân thng, gp thân v phía trc luân phiên a thân ca bn sang phi ri sang trái, ra sau. 4. Kéo giãn c Tay phi nm ly c chân phi, c gng kéo cng ngi Tr v v trí ban u i bên và làm na ná. 5. Ép thng Bc chân phi dài lên phía trc H thp ngi dn xung, chân phi to mt góc 90 . Thng chân trái và hai tay t trên gi phi. y trng lng thân th xung vài nhp. i chân và làm tng t. Ngoài các k thut trên, ti lp hc bóng á c bn các em còn c tp nhng bài tp b tr tng chiu cao thiên nhiên nh bài tp u xà n, bài tp nhy cóc, … giúp không ch tng cng th lc mà còn phát trin chiu cao. 2. K thut bóng á c bn - k thut tâng bóng ây là k thut quan trng khi hc á bóng cn bn. tng bóng nhiu và iêu liu s giúp chúng ta có cm giác bóng tt hn, bóng chun hn, kim soát bóng theo ý mình. Hãy chm ch tng bóng mi khi rnh C nhà nhé. 10 k thut bóng á c bn bn phi s hu 3. K thut bóng á c bn - k thut bóng K thut bóng là k thut mà cu th á bóng nào cng phi thc hành c. T vic bóng s giúp cu th có nhng chuyn chun, qua ngi khéo léo hay nhng cú sút chun vào gôn. ngoài ra, nu cu th bóng không tt, bn có th mt bóng ngay và làm thúc y n kt qu thi u ca i. Khi ang tham d mt cuc u trên sân thì cu th có th bin hóa muôn vàn kiu khng ch bóng, tùy tình hung mà x lý. Th nhng có th khai trin c nhng kiu khng ch bóng nh cao hn thì cn phi rõ 2 kiu cn bn này: Khng ch bóng st : ây là kiu khng ch bóng d làm nht, tùy theo thói quen và bi cnh lc thi u cu th thng dùng lòng bàn chân, má ngoài hoc gm giày thc hin khng ch bóng. Cách thc hin: dùng chân tip xúc bóng và ng thi chân hi buông lng bóng không b ny ra xa, khi bóng nm trong tm kim soát ca ngi chi thì kéo nh chân v to lc hãm giúp bóng ny ra theo ý mun. Còn mt kiu khng ch bóng st khác trong k thut khng ch bóng ó là ng tác không ch bóng bng gm. ng tác này có s khác bit vi mi ng tác khác ó chính là li dng lc ma sát gia gm giày và mt sân hãm lc bóng theo ý mun ca ngi chi. Khng ch bóng bng: Loi này thng c s dng khi bt các ng chuyn dài vt tuyn t ng i hoc khi bóng ri t do. Tùy theo tm bóng ri mà cu th có th s dng mu bàn chân, má trong, má ngoài, ùi hoc ngc khng ch bóng Cách thc hin: S dng má trong, má ngoài và mu bàn chân: u tiên cn xác nh im ri ca trái bóng khi bóng ti dùng chân chn bóng ng thi hi rút chân v to lc hãm. i vi thc hiên ng tác ùi và ngc cng tâng t ch khác phn xúc tip vi bóng thôi. Nhng li ích khi thc hành tt khng ch bóng: Có c c hi ghi bàn trong tình hung i mt vi th môn i bn khai trin bóng lên trên trong nhng pha phn công nhanh Có c nhng bàn thng p mt 4. K thut bóng á c bn - k thut dn bóng K thut dn bóng hài lòng bàn chân mc tiêu ca k thut dn bóng ng ý bàn chân là giúp cu th d quan sát i phng và d dàng che bóng khi có tranh cp bóng. K thut c s dng nhiu trong cnh hung cu th b i phng vây quanh và không có khong trng rng. K thut dn bóng bng mu gia bàn chân Cách thc hin k thut nh sau: phong thái dn bóng thng ngày, Thân hi v chi phí trc Bc chân va phi không nên quá rng. Chân dn bóng nhc lên, khp gi hi rng, khp hông a v phía trc Mi bàn chân xúc tip vào gia qu qu bóng và y bón v phía trc Nên dùng lc vào bóng tùy vào mc ích dn bóng khác nhau K thut dn bóng bng mu ngoài bàn chân Cách thc hành k thut: phong thái dn bóng chy thng ngày Ngi hi v phía trc Dùng mu bàn chân ngoài tip xúc vào gia bóng và y bóng i Dùng lc tip xúc bong tùy thuc vào mc ích dn bóng xong ri chuyên hay sút K thut dn bóng bng mu trong bàn chân Cách thc hành k thut: t th dn bóng thân hi nghiên sang mt bên Khi dn bóng hi gp gi B mi bàn chân ra ngoài, mu trong bàn chân trc din vi hng bóng trc khi dn bóng chm t Dùng mu bàn chân dn bóng Vic s dng k thut dn bóng bng mu trong bàn chân trong bóng á s giúp cu th thc hành nhiu ng tác khác nh: – Ht bóng: Li dng s chuyn ng c chân ang b sang mt bên mu trong hay mu ngoài tip xúc vi bóng, s ht bóng sang mt bên phía trc mt hay chi phí sau. – Kéo bóng: Dùng phn di trc bàn chân t trên bóng, còn chân kia t sau cnh qu bóng, sau ó dùng chân xúc tip kéo bóng ra phía sau v trí cu th. – Cht bóng: Dùng lc t ngt, bt thn chuyn thân và dng khin cho i phng trong thi kì ngn chng th iu khin c trong tâm c th ri dn bóng qua ngi i phng. – Dích bóng lên: Dùng xng các ngón chân tip xúc vi bóng, trc nht chân xúc tip phn di ca bóng, sau ó bt thn xúc tip vi phn trên qu bóng. 10 k thut bóng á c bn bn phi s hu 5. K thut bóng á cn bn - vn chuyn trong bóng á Nguyên lý ca k thut vn chuyn trong bóng á: Chy – Dng t ngt – Chuyn thân – Bt nhy m – i b Các k thut di chuyn trong bóng á có vai trò quan yu hình thành lên các k thut khác. có nhng bc i chc chn vi trái bóng trong chân thì bn không th thiu nhng k thut nh: Chy Dng t ngt Chuyn thân Bt nhy m i b Trong thi u bóng á, k thut vn chuyn hay k thut chy ch trong á bóng 7 ngi chim mt v trí ht sc quan yu. Bi a s thi kì trên sân thì các cu th là hot ng không bóng. Chi tit k thut vn chuyn bóng Hot ng không bóng là tt c các hot ng bóng á mà các cu th s dng trong thi u, trong iu kin không khng ch bóng : K thut chy: Phi h thp trng im ngi so vi môn in kinh. K thut dng t ngt: chuyn thân trong các tình hung bóng á t hiu qu. K thut chuyn thân: òi hi s nhanh nhn, va quan sát và va làm ng tác gi. K thut bt nhy: Nhm thin thin k thut ánh u, bt nhy và tranh cp. K thut i b: buông lng c th và t hiu qu tt nht trong quá trình thi u. K thut chy: K thut chy gm: chy thng,chy git lùi và chy ng vòng, chy zichzac… Khi chy trung tâm các cu thbóng á thng thp, bc chy ngn,tay ánh rng sang ngang nhiu hn so vi VV in kinh. ng tác chy git lùi, chy nghiêng trong bóng á không cn nhanh, bt ng nhngòi hi phi có s kt hp thoi mái không gò bó. Dng t ngt: òi hi cu th phi dung ht lc chân bám cht t, khi ó gi và trung tâm h thp trung tâm hng v phía ngc vi hng ang vn chuyn mt nghiêng nht nh. Bàn chân dùng lc p t, thân th h thp gim quán tính và lc xông v phía trc. Chuyn thân: Trong khi thi u bóng á luôn có s thay i gia tn công và phòng v, gia v trí ca các cu th và bóng vì vy theo kp nhng din bin xy ra trên sân các cu th cn phi linh hot chuyn thân nhanh và bt ng mi tnh hung c th. K thut chy ch trong á bóng 7 ngi Bt nhy: Bt dancing là mt phng pháp thc hành vic tranh chp bóng trên không. Sc bt tc chy à, lc dm dancing, nng lc phán oán im ri và thi gian dm nhy…quyt nh kt qu ca ng tác tranh bóng. Bt dancing c chia làm dm khiêu v bng mt chân và dm nhy m bng hai chân. i b: Trong bóng á i b ch yu c s dng tranh th ngh ngi và phc hi li sc lc. Khi i b các cu th có th quan sát, phán oán chn lc v trí thích hp và tc khc tham gia vào các tình hung trên sân. Các gii pháp, li khuyên Các gii pháp bóng á thng c s dng trong ging dy k thut chy ch trong á bóng 7 ngi: Chy thng, chy git lùi và kt hp c hai loi trên. Chy thng kt hp quay ri tip tc chy tip. Chy tng tn s bc. Chy theo tín hiu, theo các hng, thay i tc , cách chy mt cách bt thn, t ngt. Chy thng, bin tc, dng… Chy à mt ôi bc ri thc hành dm dancing bng 1 chân hay 2 chân. Chy nhy lên khi chân tip t tip tc tng tc… Chy an chéo, ct kéo liên tc phi, trái, trc, sau, chy zichzac… Nhng sai trái thng mc Khi dng li t ngt hoc chuyn thân, ngi không ng ra sau nên không dng li c ngay và d b mt thng bng. Khi di chuyn mt không quan sát din bin trên san. Khi di chuyn ngang hoc zichzac, s phi hp toán than không c n nhp. Cách sa: thc hin ng tác vi tc chm. thc hành các bc lt nhiu ln vi tc chm. Tp phi hp di chuyn vi ng i. Tp vn chuyn vi bóng. 6. K thut bóng á cn bn - á bóng hài lòng bàn chân Nguyên lý ca k thut á bóng ng ý bàn chân: Chy à – t chân tr — Vung chân tr — tip xúc bóng K thut sút bóng cn bn bng lòng bàn chân s c áp dng á bóng c ly gn và á pht n nn òi hi xác thc cao. im qua nguyên lý k thut: Chy à t chân tr Vung chân lng tip xúc bóng K thut sút bóng bng lòng bàn chân c chia ra các loi: á bóng nm ti ch á bóng ln st á bóng na ny phng pháp ging dy ra các phng pháp khc phc nhng sai trái thng mc. Xây dng h thng các bài tp. T h thng bài tp giúp khc phc các sai trái khi mi tp tành k thut á bóng. Tác dng k thut á bóng chp nhn bàn chân K thut á bóng ng ý bàn chân là dùng phn bên trong ca lòng bàn chân t c chân ti t xng ngón chân cái á bóng i. Nguyên lý k thut ng tác á bóng nm ti ch ( chia làm 5 bc): Chy à thng vi hng bóng. t chân tr Vung chân lng xúc tip bóng. chm dt. á bóng ln st á bóng ln t phía trc ti: trc tiên cn phán oán thi im vung chân và v trí bóng ln ti xúc tip bóng c xác thc. á bóng ang ln v trc: chân tr nên t trc v phía trc qu bóng. Trng hp bóng ln t các bên ti v phía chân tr thì nên t chân tr hi xa v phía bên ca bóng. á bóng na ny Phi á bóng ngay nhng qu bóng t trên cao ri xung va ny t t lên mà không làm ngtác gi bóng. trc ht phi suy oán tc bay và im ri ca bóng, t ó mau chóng di chuyn chn vtrí cho vic t chân tr tp dt k thut sút bóng c bn Khi bn mun tp k thut sút bóng cn bn hài lòng bàn chân thì bn có th mô phng không bóng, ti ch thc hành ng tác ánh lng, xoay b bàn chân ra ngoài. + V ng chy à và im t bóng, chân tr ri thc hành k thut chy à, t chân tr, vung chân lng. + t bóng cht: Dùng gm bàn chân è lên phía trc ca bóng, ngi kia tp chy à rùi t chân tr ri tip xúc bóng. tin o bóng á t bóng cht: á vào các im mt mc trên tng và tp t chm n nhanh, t nh, gn sautng dn c ly và lc á. + Tp hai ngi hoc vi nhiu ngi s kt hp di chuyn và á các loi bóng ang ln st. + Tp sút khung thành vi bóng cht và các loi bóng ang ln st. lu ý Mt s sai lm cu th hay mc phi khi sút bóng: + t chân tr quá xa bóng + Chân tr t quá cao và quá thp so vi bóng + Mi bàn chân tr không trùng hng vi hng á bóng i + trng tâm không dn vào chân tr và mt thng bóngng khin bóng i không xác thc. + Gi không m ra ngoài làm cho bàn chân không vuông góc vi chân tr nên im tip xúcca bàn chân không i qua tân bóng làm cho bóng xoáy và bay chch hng. + Thân trên ng v phía trc và ra sau quá nhiu nên bóng i không theo ý mun. nguyên do các sai lm + khái nim v k thut không chun xác và mt không quan sát bóng khi á. + Cm giác c bp, s phi hp toàn thân cha tt. Cm giác không gian cha c chính xác. + Quá gng khi thc hành và sc mnh c chân yu. phng pháp khc phc + Xây dng nh ngha v k thut chun xác cho ngi tp. Tpmô phng nhiu ln ng tác chy à, t chân tr. Mô phngnhiu ln ng tác xúc tip bóng. + B trí tp theo nhóm cùng nhau sa sang nhng ng tác sai. + Tp á bóng cht ri ln st vào các mc tiêu mt mc trên sân và trên tng. 10 k thut bóng á c bn bn phi s hu 7. K thut bóng á cn bn - á bóng bng mu bàn chân Nguyên lý á bóng bng mu bàn chân: Chy à lnh 45 — t chân tr — Vung chân tr — xúc tip bóng Nguyên lý k thut á bóng bng mu trong bàn chân á bóng nm ti ch – Do c im khi xúc tip bng mu trong bàn chân vi bóng nên cu th cn chy à vi hng bóng khong 45 . – Khi chy cn tng dn tc , bc chy ngn vi tn s cao iu chnh bc chung cc t chân tr – ng tác lng chân v chi phí trc bt u bng vic ly khp hông làm tr, dùng ùi vung ng chân t sau ra trc. Vùng tip xúc vi bóng c tính t ngón chân cái ti phía tng mt các ca bn. – Sau khi sút bóng ri chân, bn tip tc chy v phía trc gim tc ca c th. á bóng áng ln st – trc nht, chúng ta cn cn hng bóng ln, suy oán tc ri chn v trí phù hp nht, bo m úng im t chân tr vào thi khc tip xúc bóng á bóng theo hng mình mun. – Khi á bóng bng mu trong bàn chân vi bóng ang ln st thì mi bàn chân tr luôn hng thng vi hng bóng ln, u gi hi khyu thp và thân ngi nghiêng v trc mt bên vi bóng. hng dn tp luyn k thut sút bóng bng mu trong bàn chân ây là bài tp theo mt lô trình t chm n nhanh và t d n khó: – Khi mi tp bn nên tp không bóng giai on chy à và t chân tr – Tp á bóng ti ch bng mu bàn chân vào các im nht mc hay cu môn vi c ly khác nhau – Tp hai ngi chuyên bóng cho nhau vi bóng nm ti ch và vi bóng ln st vi các cnh hung khác nhau. K thut á bóng bng mu gia bàn chân ây là mt trong nhng k thut c bn và c s dng ph quát trong bóng á. K thut á bóng bng mu gia bàn chân có rt nhiu u im nh to ng bóng cng, mnh và có chun xác cao. Ngoài tác dng chuyn bóng, ây còn là k thut s dng sút bóng làm bàn hay phá bóng. hng dn thc k thut á bóng bng mu gia bàn chân: Chy à: Bn nên chy thng hng bóng, hi chc 5 – 10 và tng dn tc vi bc chân cui dài Chân tr: Chúng ta s t chân tr cách bóng t 10 – 15 cm(khong cách này chúng ta có th iu chnh theo ý mình), tun t t t gót chân, mà ngoài và c bàn chân. Mi chân tr thng vi hng sút bóng. u gi hi khuu, tòa b trong tâm c th dn vào chân tr. Chân lng: Vung chân lng t phía sau v trc. Tc cung chân và chy à là hai nhân t quyt nh n uy lc ca cú sút bóng. tip xúc bóng: im xúc tip là gia bàn chân vi tâm ca bóng. Kt thúc: Khi thc hành xong k thut á bóng bng mu bàn chân, bn cn chy thêm mt vài bc v phía trc và gim dn tc . K thut á bóng bng mu ngoài bàn chân K thut á bóng bng mu ngoài bàn chân hay còn có tên gi khác là k thut á má ngoài. ây là mt k thut c rt nhiu cu th thi u s dng và to ra nhng bàn thng p. mc ích s dng: ây là k thut dùng chuyn bóng c lý ngn tuy nhiên, các cu th còn s dng k thut này dt im ghi bàn ây là k thut mà to ra nhng cú sút p nh xoáy, lng lách i vi cu th á bóng chuyên nghip thì ây là k thut dung nhan bén trong chuyn bóng và dút im K thut á bóng bng mu ngoài bàn chân gm 5 bc: Chy à: Chân thng vi hng bóng và tng dn tc , bc cui dài Chân tr: t ngag hàng vi bóng khong 10 – 15 cm. Mi chân tr thng vi hng cn sút. u gi hi khuu, toàn b trong tâm dn vào chân tr to ra uy th ca cú á Chân lng: Bn cn vung chân t trc ra sau. Tc vung chân càng mnh thì cú á ca bn càng uy lc. Mi bàn chân xoay v phía chân tip theo chm c tính t ngón chân út n mt cá ngoài ca bàn chân. Lên gân và gi chc c chân. tip xúc bóng: Tâm qu bóng là im tip xúc c tính t ngon chân út n mt cá ngoài bàn chân. Kt thúc: Khi thc hành xong k thut á bóng bng mu ngoài bàn chân thì bn vn tip tc chy v phái trc và gim dn tc . 8. K thut bóng á cn bn - k thut ánh u ây là k thut mà phn ông các th u s, vì khi các cu th ánh u thì th môn thng không oán c hng bóng i. có c nhng qu ánh u p và mnh thì chúng ta cn tp dt bt khiêu v thng xuyên, cách ly à, cách ón bóng,… tt c các k nng này các em iu c dy ti lp hc bóng á cn bn. Bc mt ca k thut ánh u Khi bn chun b nhy, iu rt quan trng là luôn mt n trái bóng. chuyn dch n t th sn sàng bay, và dancing lên bng hai chân. Bc hai ca k thut ánh u Khi bn nhy m, to lc bng cách: + Un u gi + Cong lng + y mnh u và thân v phía im chm bóng + Gi c c cng cng S dng tay gi cân bng, bi bn s không ng trên mt t trong hu ht các pha ánh u. Cn thn ng a tay quá cao hay vy tay xung nói quanh nói qun, bi nh th bn có th b trng tài pht. Bc ba ca k thut ánh u C gng ánh u v trí bn dancing cao nht. Làm trái bóng b rt s ch khin i th có nhiu thi c hn ánh bi bn trên không. Chm bóng bng trán, phn u ngay bên trên lông mày. Hãy ch ng khi bn chm bóng và hãy tnh ng. 10 k thut bóng á c bn bn phi s hu 9. K thut bóng á cn bn - ng tác gi ây là k thut mà các cu th có th xí gt i phng và to cho trn bóng thêm hp dn. Có rt nhiu cách khác nhau thc hành ng tác gi, trong gii hn bài vit này chúng ta s tìm hiu 3 k thut in hình. Hãy t tìm cho bn thân k thut nào là phù hp nht mà anh em có th ng dng vào thi u. mt ng tác gi gt gm c i phng thì nguyên t tiên quyt là phi trông… nh tht. vì vy, nu anh em ang gi v chuyn bóng hay sút bóng sang phi trc khi qut sang bên trái thì phi m bo rng phong thân th ca mình ang ging nh th h tr cho ng tác chuyn-sút sang phi, ngay c là hng nhìn ca ánh mt. ng s cng iu các ng tác gi này bi mc ích ca nó là thu hút s chú ý ca i phng. yu t th hai mt ng tác gi thành công là anh em phi thc hành nó tht lu loát. Chúng ta s chng xí gt c bt k ai nu ang thc hành ng tác thì chân vp phi bóng. Lúc y chính chúng ta s tr thành trò ci cho mi ngi. iu th ba cn nh là thc hành các ng tác gi vi tc nhanh nht có th. Chúng ta ch có 1 giây làm i phng hoa mt, ri trí. Còn ng tác gi mà thc hành kiu “quay chm” thì… chng còn gì nói. sau cùng, thc hành tt các ng tác gi thì anh em cn phi có lòng tin bn thân. Nu thiu t tín s chng th thc hành các ng tác nhun nhuyn. Ngi vit ã chng kin nhiu cu th có k thut cá nhân rt khá nhng trong nhng trn gng tay gn nh chi dám thc hành ng tác la bóng nào trên sân vì s hng. 10. K thut bóng á c bn - k thut bt bóng K thut cui mà lp bóng á c bn mun gii thiu n Anh ch em là k thut bt bóng dành cho C nhà thích làm th môn. Th môn chính là nguyên t quyt nh n 60% kt qu ca mt cuc chin. bi th, ngoài vic hc các k thut trên, chúng ta cng cn tp tành k thut bt gôn nhé. Bt bóng xoáy Cách an toàn nht bt dính bóng có xoáy là qu trên u gi ca mt chân và p ôm gn bóng trong tay. bóng không lt qua khe gia hai chân thì bn phi t chân còn li gn sát vi u gi ca chân kia. Vi t th ó bn có th ôm p gn bóng vào ngc. Khi bóng ã c áp sát vào ngc thì bn hãy hi nghiêng v phía trc che ch và m bo bóng an toàn t i th. Bt bóng sát mt t Nâng u gi ca chân cách xa bóng hn và ngã ngi v phía bóng ang lao ti. Khi bt bóng, t cánh tay gn bóng nht ng thi vi mt t vi ngón cái và ngón tr làm thành phân na hình ch W, ng thi dùng tay còn li ghì bóng xung mt t. Bay ngi bt bóng ây là mt trong các k thut p mt c s dng bt bóng. Xét v tính trình din, ây là mt kiu bay ngi ct kéo ra ra nh cú sút kiu xe p chng ngc. u tiên, bn nâng u gi ca chân xa bóng hn, sau ó bay ngi v phía bóng lao ti. Khi bn ang bay thì u gi ca chân trên s tr thành linh hot trong khi chân còn li phi c dui thng ra. Khi bt bóng thì bn tay trên qu bóng và tn dng trái bóng tip t mt cách an toàn. Bóng phi chm t trc thân th ca bn. Bn không nên thân th ca bn chm t trc theo thói quen. Bt bóng t nhng qu tt bng i vi nhng ng tt bóng bng thì các th môn phi là ngi u tiên chm bóng bi vì h có li th c chi bóng bng tay. Dùng mt chân bt lên trong khi u gi ca chân còn li co lên càng cao càng tt. iu này s bo v bn khi bn va chm vi i th hoc va chm vi chính ng i ca mình. Khi bn ã cm cht c bóng thì chóng vánh áp sát bóng vào ngc và nghiêng ngi v phía trc. Bài vit trên ây là nhng k thut bóng á ti lp hc á bóng c bn ca Yousport nhm giúp các em có nn móng hc bóng á cn bn nht hc tip các k thut bóng á nâng cao. Môt ôi giày á bóng cht lng và p s tng tr cho bn rt nhiu trong vic tp luyn k thut bóng á t d n khó cng nh làm tng s t tin khi chi bóng cùng ng i. Bn có th tìm thy h ht các loi giày á bóng nh nht th trng ti website Yousport.vn - hin ang là mt trong các h thng bán th thao ln nht Vit Nam. Xem tt c giày á bóng ti Yousport

About ernstsenday84huecxd

undefined

Comments

You must log in to comment

×

Modal Header

Modal body